logo loader

Отговорност на превозвача - необходимост или конвенция

  • Начало|
  • Блог|
  • Отговорност на превозвача - необходимост или конвенция
Отговорност на превозвача - необходимост или конвенция

Концепцията за отговорност на превозвача отдавна е неразделна част от транспортните системи по света. Независимо дали става въпрос за сухопътен, морски или въздушен транспорт, превозвачите поемат отговорност за стоките, които транспортират, като гарантират безопасното им доставяне навреме до крайната дестинация. С развитието на видовете транспорт и разширяването на световната търговия обаче възникват въпроси относно необходимостта и конвенционалността на разпоредбите за отговорността на превозвача. Дали тези разпоредби наистина служат на предназначението си, или са просто условности, поддържани във времето? Тази статия има за цел да ви запознае по-подробно с този вид застраховка и да разгледа нейните съвременни значения и покрития, както и продължаващите дебати, относно нейната необходимост.

 

Отговорността на превозвача води началото си още от дълбока древност, когато търговците са разчитали на превозвачи да транспортират техните стоки на дълги разстояния до дадена крайна цел. В тези ранни времена превозвачите са били отговорни за всяка загуба или повреда на товара, който са превозвали - принцип, който е в основата на съвременните закони за отговорността на превозвача. С течение на времето се развиват правни рамки, включващи изменение или допълнение на тези отговорности, които предоставят насоки както за превозвачите, така и за хората, чиито товари трябва да бъдат транспортирани.

Тъй като стоките доста често изминават огромни разстояния и преминават през множество хора, а понякога и места,необходимостта от Застраховка отговорност на превозвача в наши дни също остава очевидна. Именно поради тази причина това е и една от най-предпочитаните допълнителни застраховки от фирмите превозвачи. Тя осигурява на изпращачите увереност, че техните стоки ще бъдат обработвани внимателно, и че в случай на забавяне, загуба или повреда, ще имат възможност за правна защита. От друга страна този вид застраховка насърчава превозвачите да инвестират в мерки за безопасност, както и в своите превозни средства, повишавайки надеждността и ефективността на доставките.

Сключването на тази застраховка се базира върху законови регламенти като Конвенцията СМR за извършване на всякакви видове международни превози по шосе, Закона за автомобилните превози, при извършване на превози на територията на България, както и Законите за автомобилни превози, действащи на територията на отдел­ни европейски страни, в които е разрешено извършването на каботажни превози. Тези рамки очертават правата и задълженията на превозвачите и изпращачите, като установяват ограничения на отговорността, процедури за предявяване на искове и стандарти за съответна бъдеща проверка, както следва:

I. ПОКРИТИЕ

По тази Застраховка се покрива отговорността на Застрахования съгласно условията на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR) от 1956 год. с изключение на:

1. Чл.7.3 за отговорност при не попълнени в товарителницата графи/клаузи/;

2. Чл.11.3 за отговорност като комисионер от загубване или неточно използване на посочените в товарителницата документи;

3. Чл.19 за отговорност при закъснение;

4. Чл.21 за отговорност при наложен платеж;

5. Чл.24 за обявена стойност и чл. 26 при особен интерес за отговорността, надвишаваща лимита на отговорност, уговорен в застрахователната полица;

6. Чл.38 за отговорност за частта на неплатежоспособен превозвач при превоз, извършван от последователни превозвачи;

7. Отговорност във връзка с чл.37, която е по-голяма от определената в тези общи условия и

Застрахованият е поел тази по-висока отговорност съгласно договор на основание чл.40;

8. Отговорност за загуба, унищожаване или повреда на контейнер или контейнерно оборудване,

освен ако е уговорено друго.

II. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на Застрахователя за всяко едно застрахователно събитие, независимо дали има един или няколко правоимащи, е ограничена до сума, определена на база килограм бруто тегло на липсващ и/или повреден товар, съгласно посоченото в полицата Покритие, както следва:

Покритие А - 8.33 разчетни парични единици (SDR) на килограм липсващо бруто тегло или до стойността на товара съгласно търговската фактура, което от двете е по-малко;
Покритие В - 20.00 (двадесет) евро на килограм липсващо бруто тегло или до стойността на товара съгласно търговската фактура, което от двете е по-малко.

ІІІ. ФРАНШИЗ

По условията на тази застрахователна полица може да се уговаря франшиз като конкретният му размер се посочва в застрахователната полица.

Застраховка Отговорност на превозвача е предназначена за всяко юридическо лице или едноличен търговец, със седалище и регистрация в Република България, притежаващ валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане, в съответствие с действащото законодателство на Република България. Превозните средства могат да бъдат собствени, наети или лизингови. Превозвачът е отговорен за цялостната или частична повреда и липса на стоката (товара), от момента на приемане за превоз до момента на доставяне до крайната точка. Превозвачът е отговорен и за всяко забавяне във времето, което променя договорената дата за доставка на стоката до конкретната дестинация. 

Въпреки важността си, отговорността на превозвача е изправена пред множество предизвикателства и въпроси в съвременната епоха. Един от тях е адекватността на лимитите на отговорност в условията на все по-ценни товари и нещастни събития като природни бедствия или терористични атаки. Друг проблем е появата на нови видове транспорт, като безпилотни летателни средства (БЛС) и автономни превозни средства, които повдигат въпроси относно разпределянето на отговорност в случай на неизправност или при настъпване на дадено непредвидимо и нежелано събитие. Въпреки, че отговорността на превозвача служи като необходима гаранция за изпращачите на товари, тя трябва да се адаптира към технологичния напредък и бъдещи промени. Това изисква постоянен диалог между заинтересованите страни, включително правителствата, участниците в отрасъла и групите за защита на потребителите, за да се гарантира, че разпоредбите за отговорността на превозвача остават актуални и ефективни в този бързо променящ се свят.

В заключение, отговорността на превозвача остава както необходимост, така и условност в сферата на транспорта и търговията. Тя продължава да играе решаваща роля за осигуряване на безопасен и надежден транспорт на стоки по целия свят. Въпреки това, с появата на нови предизвикателства и възможности, дебатът относно нейната необходимост продължава, като предизвиква призиви за иновации и адаптиране към съществуващите вече такива правни рамки. В крайна сметка еволюцията на отговорността на превозвача ще зависи от способността на заинтересованите страни да намерят баланс между настоящето и бъдещия прогрес, осигурявайки постоянна ефективност и цялост на глобалните вериги за доставки.