logo loader

Застраховки

liability-insurance

Имуществено застраховане

Какво покрива застраховката? Тази застраховка покрива рискове по производствени, непроизводствени сгради, административни, търговски, хотели, магазини, офиси, складове, други обекти в сферата на търговията и услугите, вили, къщи, апартаменти и движимото имущество (машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар и други), групирани в следните клаузи: ОСНОВНО ПОКРИТИЕ – Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети; ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ (ако са избрани) Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета; Проливен дъжд, наводнение от природно бедствие; Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед; Падане на лавина; Градушка; Измръзване/замръзване; Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия; Удар от пътно превозно средство или животно; Увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; Късо съединение и токов удар; Действие на подпочвени води или морски вълни; Свличане и срутване на земни пластове; Земетресение; Кражба чрез взлом; Кражба с техническо средство; Грабеж; Загуба на доход от наем; Гражданска отговорност на Застрахования, вследствие проявление на покрит по полицата риск; Разходи за разчистване на развалини и останки; Разходи за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество; Разходи за хонорари на експерти и инженери; Чупене на стъкла, витрини и рекламни табели. Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума, която не трябва да надвишава действителната/възстановителната стойност на застрахованото имущество. Какви застраховки предлагаме? Пожар и природни бедствия Индустриален пожар Електронна техника Щети на имущество

Прочети повече
liability-insurance

Застраховка Автокаско

Какво покрива застраховката? Застраховка „Каско на МПС“ се сключва за застрахователна сума, която не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата, посочена в полицата за начало на застрахователното покритие. Застрахователната сума представлява горната граница на отговорността на Застрахователя. Тази застраховка покрива рискове групирани в следните клаузи Клауза „Минимално каско“ Природни бедствия (буря, ураган, градушка, наводнение от природно бедствие и други, съгласно Общите условия на застраховката); Пожар и/или експлозия, вследствие на гореизброените природни бедствия, както и от техническа неизправност или друго случайно събитие, с изключение на умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване). Клауза „Частично каско“ - всички рискове, посочени в клауза „Минимално каско“, както и: Пътно-транспортно произшествие (ПТП) включително и увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние, причинено от друго превозно средство или от животно; удар от камък или друг предмет по застрахованото МПС, отхвръкнал при движението на друго МПС; Случайно падане на предмети или течности от сгради, летателни тела или части от тях; Увреждане на застрахованото МПС, в резултат на авария на водопроводни, канализационни, паропроводни или спринклерови инсталации в закрит гараж или паркинг, където то е било паркирано. Клауза „Кражба на МПС “ Кражба на цяло МПС; Грабеж на цяло МПС; Противозаконно отнемане на цяло МПС с намерение за ползване. Клауза „Пълно каско“ - всички рискове, посочени в клаузи „Минимално каско“, „Частично каско“ и „Кражба на МПС“, както и: Кражба чрез взлом или чрез техническо средство на трайно фабрично монтирано мултимедийно оборудване, включително аудио, видео и/или навигационно оборудване; Злоумишлени действия на трети лица /с изключения, описаните в общите условия на застраховката/; Умишлен палеж или умишлено предизвикана експлозия (взривяване) на МПС.

Прочети повече
liability-insurance

Гражданска отговорност на МПС

Гражданска отговорност е вид застраховка, съгласно чийто застрахователен договор застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди или за неизпълнение от страна на застрахованото лице на негово договорно задължение. Застрахователните компании изплащат обезщетения и за пропуснатите ползи, които представляват резултат от непозволено увреждане, както и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред пострадалото лице. Покритието и лимитите на отговорност по вашата застраховка са регламентирани в Наредба 49 и Кодекса за застраховането. Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица до следните лимити на отговорност: За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт: До 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица За вреди на имущество (вещи): До 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица

Прочети повече
liability-insurance

Автоасистанс "Помощ на пътя"

При обеждвижване поради Повреда/Дефект, ПТП/Злополука, както и при Грабеж на управляваното МПС, всеки член има право да ползва Пътна помощ (сервизен автомобил и механик) за отстраняване проблема на място (с изключение на разходите за резервни части) и/или извозване на превозното средство, включително багаж и нетърговски стоки до най-близкия сервиз, който е в състояние да отремонтира повредата по автомобила, както и на аварийно изтегляне при излизане на МПС от пътя (обществената пътна инфраструктура), при условия посочени в Общите условия за ползване на услуги „Помощ на пътя” . Допълнителни услуги предоставя безплатна организация на по-нататъшно придвижване на всични членове и спътниците им в авариралия автомобил, настаняване (хотел), заместващ автомобил (автомобил под наем (рент а кар), такси) в цяла Европа, при ползване на намаления или в зависимост от вида и на определени лимити за хотелско настаняване в цяла Европа, за заместващ транспорт (рент а кар, заместващ автомобил, такси или друг превоз), както и извозване на превозното средство от чужбина до местодумуване, съдействие при издаване на документи, преводаческа помощ, домашен (офис) асистънс, съвети за превозни средства, метеорологични и пътни условия, първоначална правна помощ, специални цени за гуми и промоционални условия при пазаруване и ползване на услуги в партньорски обекти, при условия посочени в Общите условия за встъпване в членство съответно ползване на услуги „Помощ на пътя” в зависимост от избора на вид членство.

Прочети повече
liability-insurance

Помощ при пътуване в чужбина

Какво покрива застраховката? Застраховката се сключва задължително за рисковете по основното покритие. Към тях може да добавите и допълнителни рискове. Застрахователната сума представлява горната граница на отговорността на Застрахователя, същата се договоря за всеки отделен риск и се посочва в полицата, като не се допуска застрахователната сума по допълнителен риск да е по-висока от застрахователната сума по основното покритие. Основно /задължително/ покритие: Медицински разноски и репатриране вследствие злополука или акутно заболяване; Медицински разноски и/или репатриране вследствие заболяване от COVID-19 Спешна дентална помощ за лица до 65 г.; Допълнително /доброволно/ покритие: Спасителни разноски; Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука; Кражба, загуба или забавяне на личен багаж; Дневни пари за болничен престой; Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване; Гражданска отговорност към трети лица

Прочети повече
liability-insurance

Застраховка Отмяна на пътуване

Застраховаме български и чуждестранни граждани с разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в България, на които предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина, което може да бъде отменено, прекъснато или удължено, поради настъпване на непредвидими медицински или немедицински причини или форсмажорни обстоятелства. Застрахователят възстановява предварително заплатените разходи за организирано пътуване, самолетни билети, хотелски резервации и допълнителни туристически услуги, които са невъзстановими от туроператор, турагент, превзвач или хотелиер. МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: заболяване, злополука или смърт на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор. За медицински причини се приема и неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация, медицинските показатели по повод, на което са противопоказни за започване или продължаване на пътуването. НЕМЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ са: назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение, узнаването на които е след датата на резервация; връчване на съобщение за предявен иск за развод от съпруг; злоумишлени действия, кражба или грабеж по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 3 и чл. 198, ал. 1 от НК в жилището на Застрахования или в помещения, където същият развива търговска, професионална или промишлена дейност, природно бедствие, палеж или пожар на същите, настъпили преди не повече от 72 часа преди отпътуването или по време на пътуването и при условие, че щетата на имуществото надвишава 2 000 лв., както и когато присъствието на Застрахования се изисква от надлежен държавен орган във връзка с такива събития; уволнение на Застрахования; невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия; пропускане на следващ полет поради закъснение на самолетен полет (при полети с прекачване); претърпяно ПТП, повреда или кражба на МПС или авария на превозното средство с което се осъществява пътуването, причинили неочаквано закъснение; кражба на документите на Застрахования, които са му необходими за напускане пределите на държавата при доказана физическа невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването.

Прочети повече
liability-insurance

Застраховка Туризъм в България

Какво покрива застраховката? Застраховката се сключва задължително за основния и един или повече от избираемите рискове, по избор на Застраховащия. Към тях за лица на възраст до 70 години може да се добави и допълнителният риск. Основни / задължителни/ рискове: Смърт вследствие злополука и трайно намалена работоспособност вследствие злополука; Избираеми рискове: Спасителни разноски вследствие злополука или акутно заболяване; Медицински разноски и репатриране и временна неработоспособност над 20 дни вследствие злополука; Допълнителни рискове: Медицински разноски и репатриране и временна неработоспособност над 40 дни вследствие акутно заболяване; Какво не покрива застраховката? Събития, настъпили преди началото или след изтичане на периода на застрахователно покритие по полицата; Рискове вследствие злополуки и заболявания, настъпили на територията на мястото на обичайно местопребиваване на застрахования; Разходи за извършени медицински изследвания за установяване на заболявания, за които е обявена епидемия или пандемия, както и разходи за медицински изследвания, които се заплащат от националната здравноосигурителна система; Практикуване на мотоциклетизъм от застрахования, участие на застрахования в ловни излети; Събития, настъпили вследствие излагане на опасност и умишлено действие от страна на застрахования; Употреба на алкохол или алкохолно натравяне, наркотици, опиати, стимуланти, упойващи или дрогиращи вещества; Бременност, раждане, аборти или усложнения, свързани с бременността, лечение на стерилитет, включително изкуствено оплождане; Предшестващи заболявания; хронични заболявания или техните рецидиви; Дентално лечение;

Прочети повече
liability-insurance

Планинска застраховка

Застрахователен продукт, предназначен за финансово обезпечаване на медицински разходи, направени от застрахования, които са възникнали във връзка с настъпила злополука и/или заболяване. Може да се използва при спортна или туристическа дейност в планината, както и при упражняване на хоби. Какво покрива застраховката? Рискове, свързани с живота, работоспособността и телесната цялост на физически лица за рисковете и условията, описани по-долу за времето, през което упражняват хоби, спортна или туристическа дейност в планината. В зависимост от избрания от ползвателя пакет могат да бъдат покрити следните рискове: Смърт и трайна неработоспособност от злополука Спасителни разноски Медицински разходи Разходи за евакуация Разходи за репатриране;

Прочети повече
liability-insurance

Чужденци в България

Застраховаме чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително на територията на Република България или преминават транзитно през страната, които при влизане или преминаване нямат валидна за България здравна осигуровка или медицинска застраховка. Застраховката е задължителна съгласно „Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застра­хователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или про­дължително в Република България или преминават транзитно през страната“. Рисковете, които покриваме по тази застраховка са: Медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване; Медицински разходи за спешна дентална помощ; Документираните необходими и целесъобразни транспортни разходи за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Прочети повече
liability-insurance

Индивидуална Злополука - пакетна

С договора за Индивидуална застраховка „Злополука“, срещу платена премия се сключва доброволна застраховка за събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования и се задължава при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на Застрахования или на посочено от него ползващо се лице договорената в полицата застрахователна сума и/ или обезщетение Какво покрива застраховката? Смърт вследствие битова злополука; Трайно намалена работоспособност вследствие битова злополука; Временна неработоспособност вследствие битова злополука; Медицински разноски и/ или репатриране вследствие

Прочети повече
liability-insurance

Злополука - според предназначението

Доброволна застраховка, чийто предмет са животът, здравето и телесната цялост на застрахованите лица. При настъпване на покрит риск, Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи до лимита на отговорност за съответния риск. Застраховката може да бъде сключена от физическо или юридическо лице под формата на групов (за 2 и повече лица) или индивидуален договор. Покрити рискове: Смърт вследствие злополука; Трайно намалена работоспособност вследствие злополука; Временна неработоспособност вследствие злополука; Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука. Застраховки според предназначението: Злополика на спортиста Злополука на учащи и деца от детски градини Застраховка "Гости на хотели" Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия Спасителни разноски Злополука на пътниците в обществения транспорт Злополука на местата Злополука на фризьор / козметик

Прочети повече
liability-insurance

Застраховка Трудова злополука

Задължителна застраховката „Трудова злополука” е предназначена за работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител. Застраховката се сключва съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” Какво покрива застраховката? Смърт от трудова злополука (по чл.55 ал.1 от КСО) Трайна загуба на работоспособност от трудова злополука (по чл.55 ал.1 от КСО) Временна неработоспособност от трудова злополука (по чл.55 ал.1 от КСО) Разширение на обхвата на рисковете от ОСНОВНО ПОКРИТИЕ, обхващащо времевото покритие на «трудова злополука», съгласно хипотезата на чл.55, ал.2 от КСО.

Прочети повече
liability-insurance

Злополука и заболяване

Застраховката е предназначена за физически лица за събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите. Основен и задължителен покрит риск: Смърт от злополука Допълнителни покрити рискове: Смърт вследствие на заболяване Трайна неработоспособност вследствие злополука и/или заболяване Временна неработоспособност вследствие злополука и/или заболяване Хирургическо лечение/ Хирургически операции вследствие злополука и/или заболяване Дневни пари за болничен престой /хоспитализация/ вследствие злополука и/или заболяване Следхоспитализационно възстановяване вследствие злополука и/или заболяване (Неработоспособност след болнично лечение) Възстановяване на медицински разходи вследствие злополука и/или заболяване Възстановяване на разходи за медицински транспорт и/или репатриране вследствие злополука и/или заболяване Разходи за погребение при смърт вследствие злополука и/или заболяване Фрактури на застрахованото лице вследствие злополука Дентална помощ вследствие на злополука или заболяване Изгаряне на застрахованото лице вследствие на злополука

Прочети повече
liability-insurance

Рискова застраховка Живот

Рисковата застраховка „Живот“ e доброволна застраховка, която осигуриява застрахователна защита и повече сигурност на застрахованите лица за рискове, свързани с живота, здравето и телесната им цялост. Тя е насочена към осигуряването на застрахователна защита за определени рискове, които са свързани със забoляване или злополука. Може да бъде индивидуална или групова. Какво покрива? Застрахователна сума е избираема от клиента и се посочва в застрахователната полица Смърт, причинена от злополука или заболяване Смърт, причинена от злополука Трайна загуба на работоспособност, причинена от злополука Трайна загуба на работоспособност, причинена от заболяване Временна загуба на работоспособност, причинена от злополука Временна загуба на работоспособност, причинена от заболяване Разходи за лекарства Медицински разходи

Прочети повече
liability-insurance

Здравно застраховане

Застраховка, която предоставя здравна грижа за Вашите служители и по-лесен достъп до реномирани лечебни заведения и висококвалифицирани медицински специалисти на територията на цялата страна. Застраховката гарантира комплексно и качествено медицинско обслужване, бързо и адекватно решаване на здравословни проблеми, спокойствие и сигурност за здравето на служителите с персонално обслужване. Покрити рискове: Болнично лечение Извънболнично лечение Дентално лечение Медицински средства Дневни пари за болничен престой Обезщетение за операции Физиотерапия и рехабилитация Подобряване на здравето и предпазване от заболяване / Профилактика Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помош Разходи за лекарства Разходи за очила

Прочети повече
liability-insurance

Застраховка Живот / Спестовна

„... Опитай се да бъдеш този, който наистина си, защото животът е кратък и често дава само един шанс да направиш някои неща.” Застраховките живот представляват най-сигурният начин сами да се погрижим за себе си, както за настоящия момент така и за по-късния период на нашия живот. С помоща на този вид услуга, ние можем да прехвърлим потенциалния финансов риск свързан с нашето здравословно състояние от нашите семейства и близки хора към застрахователната компания, да планираме от рано финансовото обезпечаване и бъдеще на нашите деца и на самите нас, за да получим спокойствието от което се нуждаем в този така забързан и динамичен живот. Английската дума insurance (застраховане) има корен sure, което означава увереност. Смисълът на Животозастраховането е да подкрепи финансово застрахованите лица и техните наследници в случай на настъпване на неблагоприятни събития. Застраховката „Живот” поема отговорност за няколко риска едновременно. При настъпване на застрахователно събитие, е налице безусловно плащане на застрахователна сума. Застрахователната сума се изплаща на лицата посочени в полицата или на законните наследници. В края на застрахователния срок клиента може да получи цялата застрахователна сума плюс разпределените през застрахователния срок бонуси / лихви. Когато погледнем в нашето близко и по-далечно бъдеще ние се надяваме, че то ще бъде безоблачно, слънчево и безгрижно и работим много за да бъде така. Причината да си направим дългосрочна застраховка живот е точно тази, да имаме малко по-голяма финансова сигурност и спокойствие за нас и за хората, които обичаме сега, в близкото и в далечното бъдещето. Покрити рискове: Защита в случай на трайна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване над 75%, както и изплащане на обезщетение в случай на смърт от злополука или заболяване. Пакет злополука Пакет Временна неработоспособност Пакет Особено тежки заболявания Пакет Критични болести Пакет Злополука на дете Застрахователната програма предоставя възможност за комбинация на висока застрахователна защита и регулярен план със спестовен елемент според индивидуалните нужди на всеки клиент. Осигурете си спокойствието, което ви е нужно.

Прочети повече
liability-insurance

Земеделски култури и трайни насаждения

Застраховаме реколтата от земеделските култури, овощните, зеленчуковите, розовите и черничевите градини, овощните разсадници (питомници), лозята, ягодите, малините, културната шипка, културната къпина, маточниците, вкоренилищата, медицинските растения, френското грозде (касис), хмел, разсади, семенилищата и цветята за семе и продажба, луковици, цветя за рязан цвят - в свежо състояние, и култури, отглеждани в парници и оранжерии (с или без отопление) и други култури, отглеждани с производствена цел.

Прочети повече
liability-insurance

Животни, птици, кошери с пчели

Застраховка Животни е предназначена за физически и юридически лица, както и еднолични търговци(ЕТ), осъществяващи дейността си на територията на Р. България. пожар природни бедствия злополуки заразни, незаразни и паразитни болести Покритието по застраховката зависи от конкретния вид животни и начина на отглеждането им. Обект на застраховане са: ЕРД /говеда и биволи/ на възраст над 6 месеца; Еднокопитни животни /коне, магарета/ на възраст от 1 до 10 години, състезателни коне и такива за разплод; ДРД /овце, кози/ на възраст над 3 месеца; Подрастващи прасета над 20 кг, свине за угояване, свине за разплод; Птици; Риба; Зайци; Кошери с пчели; Домашни любимци, екзотични животни, както и домашни, ловни, луксозни и служебни кучета на възраст от 1 до 8 години.

Прочети повече
liability-insurance

Гаранции / Разни финансови загуби

1. Застраховка Гаранции или застрахователен бонд е вид обезпечение по договори за обществени поръчки – аналог на паричен залог или банкова гаранция. Гаранцията представлява поет от застрахования и застрахователя ангажимент за изплащане на обезщетение в полза на възложителя по договор , в случай че застрахования (изпълнител по договора) не изпълни или изпълни неточно задълженията си по сключения договор. Гаранция за авансово плащане – обезпечава авансово предоставените средства по договора Гаранция за добро изпълнение – покрива риска от неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на застрахования по конкретен договор Гаранция за поддръжка и гаранционно обслужване – обезпечава задълженията на застрахования относно гаранционното обслужване по договора 2. Застраховка Разни финансови загуби е доброволна и предоставя защита в случай на финансови загуби, свързани със заетост, обща недостатъчност на доход, лошо време, непредвидени търговски разходи или други, възникнали и изискуеми по време на действието й.

Прочети повече
liability-insurance

Застраховки на Отговорности

Застраховката е предназначена за юридически лица, еднолични търговци и физически лица осъществяващи определена дейност. Какви отговорности може да се покрият? Отговорност на превозвача при превоз на товари по шосе ГО свързана с притежаването и използването на летателни апарати ГО свързана с притежаването и използването на плавателни съдове Обща гражданска отговорност Отговорност на работодателя Отговорност на складовия оператор Отговорност на спедитор ГО за изделието Професионална отговорност на адвокати Професионална отговорност на синдици Професионална отговорност на нотариуси Професионална отговорност на експерт-счетоводители Професионална отговорност на медицинския персонал Професионална отговорност на учители и възпитатели Професионална отговорност на застрахователни брокери Професионална отговорност на туроператори Професионална отговорност на участниците в строителството Професионална отговорност на ЧСИ Професионална отговорност на геодезист ГО, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие Строително-монтажни работи / СМР Всички рискове на предприемача Професионална отговорност вследствие дейности по сертифициране, лицензиране и контрол

Прочети повече
liability-insurance

Отговорност на медицинския персонал

Какво покрива застраховката? Отговорността Ви в случай, че сте лице, правоспособно да упражнява медицинска професия в Република България и че при изпълняване на професионалните си задължения причините телесно увреждане или смърт на пациент(и). Покритието обхваща: Всички суми, които съгласно българския закон трябва да платите на увредените лица за претърпените от тях вреди, включително пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от настъпило през срока на застраховката застрахователно събитие. Присъдените срещу Вас съдебни разноски, ако сме били привлечени в процеса при установяване на Вашата отговорност. Ние предоставяме защита при следните условия на ретроактивно покритие – за претенции, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, основаващи се на вреди, претърпени от трети лица, вследствие на Вашите действия или бездействия, извършени след посочената в

Прочети повече
liability-insurance

Отговорност на превозвача на товари по шосе

По тази застраховка ние осигуряваме застрахователна защита срещу материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари със собствени и/или наети превозни средства. Покриват се също: разумно направените разходи за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други. разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

Прочети повече
liability-insurance

Фотоволтаични и термични соларни централи

По застраховка „Всички рискове на фотоволтаични и термични соларни централи“ могат да се застраховат всички видове фотоволтаични и термични соларни централи, собственост на юридически и физически лица. Обект на застраховката са приетите и пуснати в експлоатация технически съоръжения за добиване на електрическа енергия, термични инсталации за нагряване на вода и други допълнителни уреди. Покрития: Фотоволтаични модули, носещи конструкции на модулите, инвертори, трансформатори, устройства за измерване на произведената и устройства за измерване на отдадената към електрическата мрежа енергия, акумулатори, защитни съоръжения против свръхнапрежение, окабеляване за прав и променлив ток Термични инсталации за нагряване на вода за индустриални цели и отопление на помещенията Домашни разпределителни кутии, устройства за измерване на изразходваната електрическа енергия, котли, резервни части и фундаменти на застрахованото имущество, електронни табла, фото-клетки и други Покрити рискове: Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар разходи за разчистване; буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и други; наводнение, вследствие на природни бедствия; свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води; земетресение; късо съединение и токов удар; вандализъм / злоумишлени действия на трети лица.

Прочети повече
liability-insurance

Помощ при застрахователно събитие

Тук може да откриете необходими документи при настъпване на застрахователно събитие: Двустранен констативен протокол Искане за изплащане на суми при прекратяване / изтичане на застраховка Живот Уведомление за настъпило застрахователно събитие

Прочети повече