logo loader

Договор

Благодарим Ви!

Вашият договор е попълнен и изпратен успешно!

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКА

Днес, г. в гр. София, между "ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200714673, със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, район "Триадица"“", ул. "Княз Борис I" No 96, телефон 02/9461146, e-mail: info@sttfinance.com, представлявано от Управителя Тодор Иванов Тодоров, наричано по-долу за краткост "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР", от една страна

И

, ЕИК/ЕГН: със седалище и адрес на управление/ постоянен адрес , телефон: , e-mail: , наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от друга страна

Се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. Предмет на настоящия договор е осъществяването на посредничество от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР за сключване и изпълнение на застрахователни договори по възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният не дължи на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР възнаграждение за дейността му, извършена по настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР е длъжен да:
2.1. извършва пълен анализ на предлаганите услуги от всички застрахователни компании, на общите и специалните условия на застрахователите, на рисковете и предложенията за застрахователно или презастрахователно покритие на различните застрахователни дружества, както и на застрахователните премии и правата и задълженията по застрахователните договори;
2.2. проучва и набира необходимата информация съобразно застрахователния интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.3. отправя към застраховател предложения за сключване на застрахователни договори, както и да набира от застрахователя информация за размера на застрахователната премия, покритите рискове, правата и задълженията по застрахователния договор;
2.4. договаря възможно най-добрите условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на застраховката;
2.5. подготвя в съответствие с предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълномощия документите, необходими за сключване на застрахователни договори;
2.6. сключва от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователни договори след приемане на условията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.7. следи сроковете за подновяване на сключените застрахователни договори;
2.8. съдейства на застрахования при настъпване на застрахователно събитие за установяване на причините за него, за разглеждане и уреждане на щетите;
2.9. получава от името и за сметка на застрахования застрахователни обезщетения, ако изрично е упълномощен за това с нотариално заверено пълномощно;
2.10. обслужва изцяло комуникацията и документооборота (вкл. при възникване на застрахователно събитие) между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и застрахователната компания до изтичане срока на всички сключени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователни договори, вкл. рамкови застрахователни договори;
2.11. изпълнява добросъвестно задълженията си, както и да предоставя подробна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която да не го въвежда в заблуждение.
2.12. организира събирането на застрахователни премии и плащането им при застрахователя;
2.13. информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко извършено действие по повод възлагането.
2.14. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР може да извършва действия по промяна и прекратяване на застрахователен договор преди изтичане на срока му само след изрично упълномощаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразно неговия интерес.
2.15. В случай на приемане на застрахователната премия за сключване на застрахователен договор по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при получаване на застрахователното обезщетение ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР се задължава да ги предаде незабавно на лицето, за което са предназначени.
2.16. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация за изпълнение на настоящия договор.
2.17. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР няма право да прехвърля задълженията си на трето лице без изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.18. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР няма право да използва и разпространява на трети лица информацията, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод дейността, която му е възложена, както и информация, разкриваща елементи от застрахователното правоотношение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и застрахователя.
2.19. Всички разноски, направени от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР по повод извършване на възложената му дейност са за негова сметка, с изключение на съдебните разноски, разноските за адвокатска защита, както и разноските за изготвянето на експертни заключения от вещи лица по повод ликвидацията на щети.

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
3.1. да получи от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР застрахователни оферти от няколко застрахователни дружества, както и да изисква допълнителна информация във връзка с тях;
3.2. да изисква съдействие от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР при настъпване на застрахователно събитие за установяване на причините за него, за разглеждане и уреждане на щетите.
3.3. сам да избере застрахователното дружество, в което иска да бъде застрахован;
3.4. да изисква от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР да извършва дейността, която му е възложена, при съобразяване на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР цялата необходима информация относно застрахователните обекти, които подлежат на застраховане.
3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати определената по застрахователния договор премия по банков път директно на ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ, или като предаде премията на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР за внасяне, съгласно чл. 2.15 по-горе. Застрахователната полица влиза в сила в съответствие с предвиденото в застрахователния договор /след заплащане на цялата дължима застрахователна премия или първа дължима вноска при разсрочено плащане/.
3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР изготвянето на съвет въз основа на справедлив и личен анализ, както и при всяко подновяване на възлагането за извършване на застрахователно посредничество.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

4. Настоящият договор може да бъде прекратен:
4.1. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
4.2. едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие;
4.3. при отнемане на разрешението на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР за извършване на дейност;
4.4. в случай на неизпълнение изправната страна може да развали договора, без да отправя предизвестие до другата страна;
4.5. при други основания, предвидени в закона.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

5. Договорът влиза в сила в деня на подписването му и е за неопределен срок.
6. Всяка промяна на посочените по-горе адреси, телефони и електронни пощи, известни на страните, са противопоставими на добросъвестната изпращаща страна, само ако тя е била уведомена за промяната и е получила предварителното писмено уведомление.
7. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
8. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писмена форма.
9. Всички спорни въпроси, възникнали по време на изпълнение на договора, ще се решават на добра воля и по взаимно съгласие. В случай на непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спорния въпрос за решаване от компетентния съд.

Във връзка с предоставена ценова оферта от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР: