logo loader

Общи условия

Правила и условия за ползване на уебсайта на Застрахователен брокер "Ес Ти Енд Ти Финанс" и предлаганите чрез него услуги

1. Уебсайтът : www.sttfinance.com е собственост на Застрахователен брокер „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД.
2. „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ЕИК 200714673, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Княз Борис I, № 96, извършващо дейност като застрахователен брокер на територията на Република България, съгласно разрешение на Комисията за финансов надзор с решение № 172 – ЗБ от 29 Юни 2009 г.
3. Настоящите правила и условия за ползване на уебсайта на Застрахователен брокер „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД уреждат отношенията между Застрахователен брокер „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД и потребителите на уебсайта / потребителите на застрахователни услуги относно използването на уебсайта на дружеството и/или предлаганите през уебсайта услуги.
4. С достъпване до уебсайта, някое от съдържанието му и/или предлаганите през уебсайта услуги, Вие като потребители потвърждавате, че:
4.1. Сте прочели и сте се запознали с настоящите правила и условия за ползване, информация за защита на личните данни. Приемате правилата за ползване и се съгласявате да ги спазвате
4.2. При ползване на услугите, „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, може да поиска Вашето изрично съгласие, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да спазвате настоящите правила и условия.
5. Настоящите правила и условия се прилагат във всички случаи, когато между „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД и ползвател на застрахователни услуги се сключва Договор за възлагане на посредничество по сключване и изпълнение на застрахователни договори по възлагане от страна на потребителя, като последният не дължи на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, възнаграждение за дейността му.

Използвана терминология

Уебсайт – обособено място в глобалната мрежа на Интернет, което съдържа набор от интернет ресурси, като текстове, снимки или взаимно свързани функционалност от общ дизайн и навигация, което се достъпва посредством URL адрес 7. Сървър – система от свързани устройства или устройство, на което е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване и обработка на информация. 8. Интернет страница – част от уебсайта. 9. Ползвател на застрахователни услуги – Застраховащ, Застрахован или Ползващо лице, за което са възникнали права по застрахователен договор. 10. Застраховащ – лицето, което е страна по застрахователния договор. 11. Застрахован – лицето, чиито блага са предмет на застрахователна защита по застрахователен договор. 12. Застрахователна полица – документ, който съдържа информация по чл. 345 от Кодекса за застраховането и е част от застрахователния договор. 13. Потребител – лице, което посещава уебсайта и ползва услуга предлагана от „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД. 14. Договор за предоставяне на услуги от разстояние – договор сключен между доставчик и потребител, като част от система за предоставяне на застрахователни услуги, организирана от доставчика, при която от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече. 15. Дигитален ПОС – начин на приемане на плащания с дебитна и / или кредитна карта, чрез физическо присъствие на картата. Транзакциите се осъществяват в съответствие с програмите за сигурност. 16. Електронен подпис – данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма и които титуляра на електронен подпис използва, за да се подписва. 17. Квалифициран Електронен Подпис – усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи. 18. КЗ – кодекс за застраховането

Правила и съдържание за използване на уебсайта

19. Уебсайтът предоставя информация относно застрахователен брокер „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, неговата дейност, предлаганите продукти, услуги и партньори.
20. Целта на уебсайта е да осигури максимално облекчен достъп на клиентите до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. В уебсайта ще откриете:
20.1. Информация за продукти и услуги.
20.2. Информация за текущи промоции
20.3. Връзки към уебсайтовете на Застрахователни компании и партньори на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД
21. Въпреки посоченото в т. 19, при използването на уебсайта потребителите следва да имат предвид, че предоставената информация е възможно да не е актуална или изчерпателна и не представлява съвет или препоръка за ползване на застрахователни продукти, респективно не представлява съвет за сключване на застрахователен договор.
22. „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД има право във всеки един момент да променя, допълва или премахва съдържание от уебсайта си, както и временно или окончателно да прекратява достъпа на съдържанието на уебсайта си, като не носи отговорност за последствията от подобно поведение.
23. Потребителите имат право:
23.1. Да използват уебсайта и съдържащите се в него материали, само за позволени от закона цели, без да накърняват правата и да ограничават достъпа до този уебсайт на трети страни.
23.2. Да разглеждат, съхраняват, копират и отпечатват съдържанието му или публикуваните материали, само и единствено за лична употреба, с цел да се информират или ползваат услугите на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД.
24. Потребителите нямат право:
24.1. Да променя, копират или възпроизвеждат съдържанието или публикуваните материали в уебсайта, както и да ги използват с търговска цел, без предварително писмено съгласие от „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД.
24.2. Да използват сайта за получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, както и да използват устройства или софтуери, за да извършват масоко сваляне или копиране на съдържанието или на материалите публикувани на сайта.

Авторско право

Публикуваните в уебсайта материали, публикации, снимки, илюстрации, графично оформление, рекламни материали, информационни документи и други са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД. Забранено е да се продава, модифицира, копира, публикува и/или лицензира съдържанието на уебсайта или на части от него и / или да бъдат използвани с друга публична или търговска цел, освен популяризирането на информацията за услугите на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД.

Ограничение на отговорността

„Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, не носи отговорност за съдържанието и материалите, както и за достоверността и пълнотата на информацията публикувана в други уебсайтове. Не носи отговорност за каквито и да е вреди или пропуснати ползи причинени от използването на уебсайта или невъзможността да бъде използван, както и от липсата на достъп до уебсайта или на материал, или съдържание публикувано в него. Не отговаря за невъзможността да изпълни услугите, които предлага посредством уебсайта, когато тази невъзможност се дължи на непреодолима сила, на случайни или извънредни обстоятелства, като срив на информационни системи, прекъсване на комуникационни системи и линии, спиране на електрозахранване, стихийни и природни бедствия, стачки, технически повреди, срив в глобалната интернет мрежа, както и във всички останали случаи, когато невъзможността за ползване на уебсайта са извън контрола на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД. Не носи отговорност за вреди причинени на потребителите на уебсайта от вируси и / или други вредни компоненти, налични както в публикуваните материали и съдържание в уебсайта, така и в данни и / или съдържание на други сайтове, с които уебсайта на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД се свързва и / или препраща посредством хипервръзки.

Обща информация

25. Цената на застрахователният продукт се формира индивидуално за всеки клиент на база на предварително зададени параметри и попълнени данни от потребителя.
26. Върху цената на застрахователният продукт се начислява 2% данък върху застрахователната премия съгласно закона за данък върху застрахователната премия (ЗДЗП).
27. Всяка отправена оферта има срок на валидност.
28. Полиците се предоставят на хартиен носител, подписана от „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД. Ако полицата се изпраща по куриер, разходите за куриерската услуга се поемат от „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД. При получаване на пратката, клиентът се легитимира пред куриера с документ за самоличност, получава полицата, разписва я и я заплаща на куриера или по банков път.
29. На уебсайта „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД предоставя преддоговорна информация (стандартизиран информационен документ) за избрания застрахователен продукт, общи и / или специални условия, въпросник – предложение (в случай, че има такива).
30. „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД извършва анализ на потребностите на потребителя съгласно чл. 325 а, ал. 1 от КЗ, чрез отговорите, които клиента е предоставил на поставените в уебсайта въпроси.
31. „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от потребителя данни; вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с насточщите правила и условия за ползване на уебсайта, както за неточно или невярно предоставени данни и информация; вреди причинени на софтуера или хардуера на потребителя или за загуба на данни във връзка с изпозването на уебсайта www.sttfinance.com.
32. „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД има право по всяко време и без предизвестия да променя насточщите правила и условия за ползване на уебсайта www.sttfinance.com , като промените ще бъдат публикувани в уебсайта и потребителите ще се считат за уведомени и обвързани с актуализациите, след публикуването им. 33. С приемането на насточщите правила и условия, потребителят се съгласява, използването на услугите, които се предоставят през уебсайта, ще бъде изцяло за негов риск и „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, не отговаря за евентуално причинени вреди при ползване на услугите, освен ако същите са причинени умишлено.

Лични данни

„Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД е администратор на лични данни съгласно значението, което е дадено в чл. 4, т. 7 на Регламент (ЕС) 2016/679 и събира, съхранява и обработва лични данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на личните данни. Личните данни, събирани и обработвани в качеството му на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица единствено при стриктно спазване на изискванията на Кодекс за застраховането, Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на личните данни. Личните данни, както и всякаква друга информация, която е предоставена от потребителя на уебсайта на „Ес Ти Енд Ти Финанс“ ЕООД, при ползването му във връзка с предоставянето на конкретна услуга се използват само и единствено за постигането на целите, за които са предоставени. Правното основание, на което обработва личните данни на потребителите на уебсайта при ползване на услугите от т. 14.1 до 14.3 по-горе е чл. 6, ал. 1, т. б от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Категориите данни, които се обработват при ползването на услугите: имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл и др. в зависимост от типа на услугата, която съответния потребител ще или ползва.
Потребителят има право да поиска корекция в личните данни, ако е установил непълнота или неточност в тях; да поиска данните да бъдат заличени, когато са налице условията за това (когато е постигната целта, за която данните са събрани или сте оттеглили съгласието си за тяхното събиране и обработка); да изиска обработката на лични данни да бъде ограничена в определените от закона случаи; да оттегли даденото съгласие, когато обработването на лични данни се основава на съгласие; да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, когато счете, че правата във връзка със събирането, обработката и съхранението на лични данни са нарушени.